Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B-Dressed

Onderstaande Algemene Voorwaarden (AV) zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en alle opdrachten aan B-Dressed tot verkoop en levering door B-Dressed van producten en alle daarmee verband houdende overeenkomsten.

De toepasselijkheid van voorwaarden van de consument of opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de consument c.q. opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door B-Dressed schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard.

Voorwoord

Allereerst willen wij jou heel erg bedanken voor jouw bezoek aan B-dressed! Wij hopen dat je straks met veel plezier de kledingbox opent en dat de persoonlijk voor jou uitgezochte artikelen naar wens zijn. Aangezien wij samen een overeenkomst aangaan en omdat wij dit graag in goed vertrouwen met jou willen doen, vind je hier onze Algemene Voorwaarden. Voor alle duidelijkheid vind je hier ook alle informatie over het bedrijf B-Dressed en hoe wij te werk gaan. Mocht je vragen of opmerkingen hierover hebben dan horen wij die graag!

B-Dressed biedt volledig op jou afgestemde kleding aan. Deze worden heerlijk gemakkelijk thuisbezorgd waarna jij mag kiezen welke items je besluit te houden. Uiteraard betaal je alleen voor de kleding die niet wordt teruggestuurd (met in acht name van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden).

B-Dressed , KvK-nummer 64750388, gevestigd Lage Naarderweg 45-47, 1217 GN Hilversum (NL), info@b-dressed.nl, Btw-identificatienummer NL855817112B01

Artikel 1 – Definities

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met B-Dressed
 3. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of B-Dressed in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 5. B-Dressed: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door B-Dressed georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt afgesloten wordt de tekst van de Algemene Voorwaarden aan de consumenten beschikbaar gesteld.
 2. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld.
 3. Indien het redelijkerwijs niet mogelijk is om de Algemene Voorwaarden conform de artikelen 2.2 en 2.3 aan de consument ter beschikking te stelen, kan de consument verzoeken om deze langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Alle aanbiedingen van B-Dressed zijn vrijblijvend. B-Dressed is slechts gebonden wanneer zij deze schriftelijk heeft aanvaard dan wel met de uitvoering is begonnen. Mondelinge toezeggingen van B-Dressed en/of haar personeel verbinden B-Dressed pas op het moment dat deze schriftelijk zijn bevestigd.
 2. Indien een aanbod onder andere voorwaarden geschiedt dan in deze AV omschreven, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Elk aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten.
 4. De prijs van het product is inclusief een service fee à EUR 11,95 of  EUR 14,95 aan het stijladvies van de persoonlijke shopper, belastingen, kosten van aflevering, het tot stand brengen van de betaling, aflevering en uitvoering conform de overeenkomst en overige facetten die nodig zijn om de overeenkomst tot stand te doen komen.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 6. Kennelijke vergissingen, verschrijvingen of fouten binden B-Dressed niet.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod. Indien de aanvaarding langs elektronische weg heeft plaatsgevonden, bevestigt B-Dressed onverwijld de ontvangst van de aanvaarding. Tot het moment dat B-Dressed de aanvaarding heeft bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden zonder dat er een service fee verschuldigd is.
 2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft B-Dressed passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt B-Dressed voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal B-Dressed daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 3. B-Dressed kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de B-Dressed op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 4. B-Dressed zal aan de consument de volgende informatie schriftelijk dan wel via elektronische weg doen toekomen:
  1. bezoekadres waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de Algemene Voorwaarden, tenzij deze reeds aan de consument zijn verstrekt;
  3. de voorwaarden waaronder de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken; en
  4. informatie over garanties.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de B-Dressed bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de consument tot het moment van levering aan B-Dressed
 3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – voor zover redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan B-Dressed retourneren, conform de door de B-Dressed verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Indien de producten in een andere staat dan hiervoor omschreven worden geretourneerd is B-Dressed genoodzaakt om het volledige bedrag voor het desbetreffende product in rekening te brengen.

Artikel 6 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen slechts de service kosten à EUR 11,95 respectievelijk 14,95 voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag naast deze service kosten ad EUR 11,95 respectievelijk 14,95 betaald heeft, zal B-Dressed dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de terugzending terugbetalen.

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. B-Dressed sluit het herroepingsrecht slechts uit voor wat betreft de service kosten à EUR 11,95 respectievelijk EUR 14,95, zoals omschreven in artikel 3 lid 4 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 8 – Garantie

 1. B-Dressed staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Schades en/of afwijkingen aan de producten die ontstaan door normaal gebruik van de producten valt niet onder de garantie.
 2. De garantietermijn op de door B-Dressed geleverde producten bedraagt 12 maanden na datum levering.
 3. De consument dient terzake van uiterlijk waarneembare tekortkomingen te reclameren (of enig beroep op de garantie) uiterlijk binnen 14 dagen na levering, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens B-Dressed vervalt.
 4. Reclames (of enig beroep op de garantie) terzake van overige tekortkomingen dienen, op straffe van verlies van elke aanspraak jegens B-Dressed, plaats te vinden binnen 14 dagen na het blijken daarvan.

Artikel 9 – Levering en uitvoering

 1. B-Dressed zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan B-Dressed kenbaar heeft gemaakt.
 3. B-Dressed zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken en behoudens lid 5 hierna. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal B-Dressed het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Levertijden worden verlengd met de tijd dat de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door overmacht.
 6. B-Dressed is nimmer gehouden tot betaling van vervangende of aanvullende schadevergoeding behoudens indien en in zoverre de geleden schade door opzet of grove schuld van B-Dressed of haar eigen werknemers c.q. opdrachtnemers is toegebracht. Behoudens opzet van B-Dressed zelf is aansprakelijkheid van B-Dressed voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade echter steeds uitgesloten.
 7. In alle gevallen waarin B-Dressed gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, te harer keuze, hetzij de factuurwaarde van de geleverde zaak waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade gedekt is door een verzekering van B-Dressed, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar terzake wordt uitgekeerd.
 8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij B-Dressed tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan B-Dressed bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 5 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 5 lid 1.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan B-Dressed te melden. Eventuele schade ontstaan door onjuistheden in verstrekte of onvermelde betaalgegevens zijn voor de consument.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft B-Dressed behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 11 – Klachtenregeling

 1. B-Dressed beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij B-Dressed, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij B-Dressed ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door B-Dressed binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 12 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen B-Dressed en de consument waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en de rechtbanken van Nederlanden hebben de exclusieve bevoegdheid om van geschillen kennis te nemen, tenzij B-Dressed uitdrukkelijk schriftelijk instemt met een andere wijze van geschilbeslechting en/of ander forum.

Artikel 13 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *